Integraal kindcentrum
voor kinderen van
0 tot 13 jaar

STEEDS MEER WETEN, STEEDS MEER KUNNEN

Bij IKC Sancta Maria gaan we uit van het principe dat elk kind wil leren: steeds meer weten, steeds meer kunnen. Als school creëren wij de omstandigheden waarin kinderen optimaal tot leren kunnen komen. Maar een school gaat verder dan alleen het overdragen van kennis, vinden wij.

De kinderen leren ook hoe ze met elkaar moeten omgaan om samen te kunnen leven en leren. Verder vinden we het belangrijk dat ze ook hun eigen plek in de samenleving ontdekken, door steeds een stukje meer verantwoordelijkheid en autonomie te krijgen. Tenslotte bieden we kinderen mogelijkheden om te ontdekken wie ze zijn: waar hun interesses en talenten liggen en deze verder ontwikkelen.

EDI

Om aan de kennisdoelen te voldoen, maken we gebruik van actuele methodes die passen bij onze uitgangspunten. We bieden nieuwe leerstof zo veel mogelijk aan volgens de stappen van Expliciete Directe Instructie (EDI). Het doel van EDI is om de lesstof aan alle leerlingen aan te bieden, zowel aan het kind dat makkelijk mee kan komen als het kind dat daar meer moeite voor moet doen. Een EDI-les heeft een duidelijk doel dat concreet omschrijft wat de kinderen aan het eind van de les moeten kennen en kunnen. De verwerking van de leerstof gebeurt op verschillende manieren en niveaus, waarbij we ook ICT-middelen inzetten. Ondertussen controleert de leerkracht voortdurend of de kinderen de leerstof hebben begrepen. Aan het eind van de les volgt een terugblik: hoe ging het en wat heb je deze les geleerd?

KANJERTRAINING

Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen het best kunnen leren vanuit een duidelijke, gestructureerde omgeving die ze rust en de veiligheid biedt om zichzelf te kunnen zijn.

Om deze omgeving te creëren, zetten we binnen het hele IKC de Kanjertraining in. De Kanjertraining gaat uit van het maken van de juiste keuzes om te reageren op een probleem of stressvolle situatie. Kinderen leren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de gedragskeuzes die ze maken. Ze leren in allerlei oefensituaties welk gedrag wenselijk is en leren elkaar ook feedback geven. Doordat deze aanpak in het hele IKC gebruikt wordt, leren we de kinderen in elke situatie wat er van hen verwacht wordt en worden ze ook op dezelfde manier aangesproken op (on)gewenst gedrag.

DOORGAANDE LIJN

Als uw kind 4 jaar wordt en het de overstap maakt naar de basisschool, is er een warme overdracht tussen de pedagogisch medewerkers van de opvang en de leerkrachten van onze basisschool. Dat houdt in dat er persoonlijk contact is, waarbij de ontwikkeling van uw kind wordt besproken. Op deze manier zorgen we voor een doorgaande lijn.

OVERBLIJVEN (TSO)

Onze school verzorgt de tussenschoolse opvang (TSO) zelf met behulp van vaste overblijfkrachten. De TSO wordt aangeboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (uitgezonderd vakanties en lesvrije dagen). Uw kind neemt zelf eten en drinken mee voor de lunch. Tijdens het overblijven is er tijd om te lunchen en om te spelen.

VOORZIENINGEN EN PARTNERS

Onze school staat in het centrum van Bergen op Zoom. Veel kinderen (vooral van de hogere groepen) komen zelfstandig op de fiets of te voet naar school. Het vak verkeer vinden we dus heel belangrijk. Onze school heeft sinds 2003 het keurmerk van het Brabants Verkeersveiligheids Label. Daarmee laten we zien dat we werken aan verkeersveiligheid, gezondheid, milieu en ouderbetrokkenheid. Dat doen we onder andere door het geven van praktijkles en het borgen van een veilige schoolomgeving.

Cultuur verbindt, verwondert, biedt plezier en draagt bij aan samenwerking. We bieden in groep 1 t/m 8 kunst- en cultuurlessen aan in samenwerking met CuMeNu, het cultuureducatieprogramma voor basisscholen in de gemeente Bergen op Zoom. De kinderen krijgen lessen over alles wat bij cultuur hoort: je eigen geschiedenis, omgeving, kunst, dans, muziek, literatuur en film.

Onder onze methode voor het vak wereldoriëntatie valt ook het vak techniek. Waar mogelijk brengen we de kinderen op dit gebied ook in contact met externe partners. Zo doet groep 8 jaarlijks mee aan de First Lego Leage, een ontdekkingsreis voor kinderen om hun creativiteit en technologische vaardigheden te ontwikkelen

Beweging en een gezonde leefstijl vinden we heel belangrijk. Naast het vak gymnastiek maken we gebruik van activiteiten die georganiseerd worden door de F!tFabriek.