Betrokkenheid
van ouders
en leerlingen

Ouderbetrokkenheid

Het is voor uw kind fijn als u betrokken bent bij wat er op school gebeurt. U hoeft daarvoor niet dagelijks of wekelijks naar school te komen, de leerkracht houdt u op de hoogte van wat er in de groep gebeurt en de directie houdt u op de hoogte van wat er in de school plaatsvindt.

Dit geldt ook voor de kinderopvang, omdat we ook daar graag willen aansluiten bij de wensen van ouders. We willen dat ouders met een gerust hart hun kinderen aan ons kunnen toevertrouwen als zij elders aan het werk of aan de studie zijn.

COMMUNICATIEPLATFORM

Basisschool Sancta Maria gebruikt Social Schools om te communiceren met ouders. Dit is een beveiligde, digitale omgeving om informatie uit te wisselen tussen ouders en school. Elke maand wordt via Social Schools een nieuwsbrief naar alle ouders verstuurd en staat de kalender in de agenda.

Voor de kinderopvang wordt Klasbord gebruikt om met ouders te communiceren. De pedagogisch medewerkers zetten hier bijna dagelijks een bericht op met foto’s, zodat ouders kunnen zien wat wij met de kinderen gedaan hebben.

Ouderparticipatie

Veel van onze ouders zetten zich actief in voor de school. Dat is erg fijn, zonder uw hulp zouden we een aantal activiteiten niet kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan excursies, vieringen, de sportdag enzovoorts. Er wordt regelmatig om hulp gevraagd, dus weet dat uw hulp zeer op prijs wordt gesteld!

De Ouderraad

De Ouderraad verleent hand- en spandiensten bij binnen- en buitenschoolse activiteiten als het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Vastenavend, themadagen, schoolfeesten etc. Dat gebeurt in de meeste gevallen onder leiding van de Activiteiten coördinator van de school, Vivian Langenberg.
De leden van de Ouderraad fungeren tevens als groepsouder. De groepsouder houdt contact de groepsleerkracht over praktische hulp bij groepsactiviteiten als vieringen, projecten, uitstapjes. Ook kan de groepsouder zaken die bij de ouders van de groep leven met de leerkracht bespreken.

De Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school zitten drie teamleden en drie ouders. De MR heeft een formele rol binnen de school: zij moet met sommige beleidszaken instemmen, bij andere zaken kan zij adviseren.

Aan het begin van elk schooljaar wordt een jaarkalender opgesteld die gebruikt wordt als leidraad om alle onderwerpen goed te kunnen plannen.

Er komen onderwerpen aan de orde zoals het vakantierooster, de (meerjaren)begroting, hoeveel leerkrachten er kunnen worden ingezet (formatieplan), de inhoud van de schoolgids, de veiligheid op en rond school en de ouderbetrokkenheid.

Wanneer u als ouder een onderwerp onder de aandacht wilt brengen dan kunt u een mail sturen naar de MR.

Het Ouderpanel

Het Ouderpanel is een groep ouders die als adviesorgaan en als klankbord optreedt voor de schooldirectie. De ouders denken mee over zaken die op school spelen en geven hun visie daarop. De onderwerpen gaan vooral over de identiteit, kwaliteit en organisatie van ons onderwijs. Denk daarbij aan vieringen, schooltijden en kwaliteitszorg en overblijven.

De Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Zij kunnen meedenken over alles wat te maken heeft met onze school; bijv. over de omgang met elkaar (leerlingen en juffen en meneren), de sfeer op school, de inhoud en organisatie van de lessen en de netheid van de school. Zij geven hun mening en bespreken ideeën en eventuele knelpunten. De leerlingenraad komt vier keer per jaar bijeen o.l.v. een teamlid/directielid.

LOKALE OUDERCOMMISSIE (LOC)

LPS Sancta Maria heeft een actieve lokale oudercommissie voor de kinderopvang. De LOC denkt actief mee over:

  • het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;
  • voedingsaangelegenheden van algemene aard;
  • het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • de openingstijden;
  • het beleid m.b.t. het aanbieden van voorschoolse educatie;
  • de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;
  • wijziging van de prijs van kinderopvang.

De LOC komt 6 keer per jaar bij elkaar en vergadert samen met Danique van Geel (pedagogisch medewerker plus).